علمی پژوهش

پژوهش علمی

پژوهش علمی

پژوهش علمی

پژوهش علمی

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع مطالب

علمی پژوهش Scientific Research مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع به عنوان یکی از مج لات علمی تحت نظارت انجمن

منتشر شده توسط : Miej

مجله علمی پژوهش درفقه وحقوق مطالب سایت

مجل ه ی علمی 171پژوهش در فقه و حقوق 187 به عن وان یکی از مج لات علم ی در سال 1395 متناسب با نیازها و اقتضای زمان فعالیت خود را آغاز joceir

نشریه علمی تخصصی quotپژوهش های نوین صفحه اصلی

ماهنا علمی تخصصی پژوهش های نوین علوم مهندسی سال دوم شماره 5 و 6 پیاپی هفت و هشت مرداد و شهریور 1396 برای مطالعه عناوین nresir

آموزشیار پژوهش

پایگاه تخصصی و اطلاع رسانی آموزشیار پژوهش با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی گسترش مرزهای دانش و ارتقای خدمات اطلاع رسانی به amuzeshyarlibir

1396/11/22 – Amuzeshyarlib

دانشگاه علم و صنعت ایران Research Office امور پژوهش

امور پژوهش مجموعه ای هدفمند از مؤلفه های مرتبط و به هم سخنرانی علمی با موضوع quot طراحی ابرماده ها برای کاربردهای پزشکی res officeiustacir

1396/11/22 – Res_office

مجله علمی پژوهش درحقوق و علوم انسانی

معرفی مجله مجله علمی پژوهش درحقوق و علوم انسانی به عنوان یکی از مج لات علمی پژوهش درحقوق وعلوم انسانی ایران در سال 1394 متناسب jrseir

1396/11/22 – Jrse.ir

جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه معاونت پژوهشی

دبیرخانه شورای معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های منطقه یک کشور دبیرخانه کارگروه اول شبکه آزمایشگاه های علمی ایران researchutacir

1396/11/22 – Research

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت حقوق

عنایتبه حضور اساتید برجسته وارزشمند کشور وحمایت رسمی نهادهای مختلف علمی واجرایی معتبر پورتال کنفرانس ملی پژوهش های نوین wwwkauhemcom

1396/11/22 – Kauhem.com

مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری

مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران به عنوان یکی از مج لات علمی تحت نظارت انجمن پژوهش در علوم رفتاری ایران psyjir

1396/11/22 – Psyj.ir

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع مطالب

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع به عنوان یکی از مج لات علمی تحت نظارت انجمن پژوهش در مدیریت و حسابداری متناسب با wwwmiejir

1396/11/22 – Miej.ir

نشریه علمی تخصصی quotپژوهش در هنر و صفحه اصلی

ماهنا علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی سال دوم شماره سه پیاپی 5 شهریور 1396 برای مطالعه عناوین مقالات و دریافت فایل wwwrahsir

1396/11/22 – Rahs.ir

مجله علمی پژوهش درفقه وحقوق مطالب سایت مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع مطالب مجله علمی پژوهش درحقوق و علوم انسانی نشریه علمی تخصصی quotپژوهش در هنر و صفحه اصلی نشریه علمی تخصصی quotپژوهش های نوین صفحه اصلی مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری

Kauhem Joce Miej Jrse Rahs Research Nres Psyj Amuzeshyarlib Res_office

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *